Zvláštní ustanovení pro nákup voucherů - ROY BILLING – moderní marketing & event marketing

CZ  |  EN
Přejít na obsah

Zvláštní ustanovení pro nákup voucherů


Zvláštní ustanovení pro nákup voucherů – poukázek na služby ROY BILLING, s.r.o. (Prodávajícího)

1. Tyto zvláštní obchodní podmínky vydané společností ROY BILLING, s.r.o., IČ: 64574598, DIČ CZ64574598, se sídlem Pod višňovkou 1661/31, 140 00 Praha 4 a provozovnou Freyova 27/82, 190 00 Praha 9, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložce č. 41778 (dále jen „Prodávající“), upravují podmínky nákupu a využití Poukázek (vouchery, ProCreative Vouchery apod.) pro poskytování marketingových, kreativních a dalších služeb (dále jen „služby”) poskytovaných Prodávajícím třetím osobám.
2. Poukázka opravňuje osobu, ve prospěch jejíchž identifikačních údajů (na objednávkovém formuláři a následně faktuře – daňovém dokladu k nákupu Poukázky) je Poukázka vystavena nebo která je oprávněným držitelem poukázky (dále jen „Držitel”), k využívání služeb Prodávajícího, na které je Poukázka vystavena, nebo v hodnotě, na kterou je Poukázka vystavena.
3. Podoba Poukázky, její forma, nominální hodnota, rozsah služeb a způsob využití jsou dány rozhodnutím Prodávajícího, těmito obchodními podmínkami a informacemi uvedenými u poukázky z e-shopu Prodávajícího na stránkách www.roybilling.cz.
4. Zájemce o Poukázku (dále jen "Kupující") má možnost kontaktovat Prodávajícího e-mailem na adresu eshop@roybilling.cz nebo jinou emailovou adresu zveřejněnou Prodávajícím na internetových stránkách Prodávajícího nebo telefonicky na telefonních číslech zveřejněných na internetových stránkách Prodávajícího za účelem získání informací o koupi Poukázky a možnostech, typech Poukázek, rozsahu služeb, na jejichž čerpání lze Poukázku zakoupit a a možnostech využití (čerpání) Poukázek.
5. Přímá koupě Poukázky je možná nákupem prostřednictvím e-shopu Prodávajícího na internetových stránkách www.roybilling.cz online objednávkového formuláře na těchto internetových stránkách.
6. Platnost Poukázky, její hodnota (výše uplatnitelné ceny plnění) bez DPH, sazba a výše DPH a hodnota včetně DPH je vždy uvedena na Poukázce.
7. Kupující realizuje nákup Poukázky prostřednictvím objednávkového formuláře a online nákupem na internetových stránkách provozovatele www.roybilling.cz, včetně vyplnění příslušných kontaktních informací uvedených v objednávkovém formuláři.
8. Platbu ceny Poukázky uhradí Kupující bankovním převodem se splatností 7 dní nebo kartou přes zabezpečenou platební bránu PAYS na internetových stránkách Provozovatele. Po úhradě ceny poukázky obdrží Objednatel od Poskytovatele fakturu – daňový doklad.
9. Výhradním držitelem Poukázky oprávněným k čerpání služeb Prodávajícího ve výši uplatnitelné hodnoty Poukázky je Kupující nebo jím písemně pověřená osoba, jinak je Poukázka nepřenosná, pokud není písemně mezi Kupujícím a Prodávajícím sjednáno jinak.
10. Platnost poukázky, tj. termín, do kterého lze uplatnitelnou hodnotu Poukázky směnit za služby Prodávajícího, je vždy uvedena na Poukázce. Po uplynutí této doby nemá Kupující právo na užití poukázky ani na náhradu hodnoty její ceny, a to ani částečně (nevyčerpanou hodnotou). Poslední den platnosti Poukázky musí připadnout nejpozději na den ukončení čerpání služeb na základě Poukázky (den dokončení služby). Uplynutím doby platnosti Poukázky uvedené na Poukázce právo na využití služby, na kterou je Poukázka vystavena, zaniká a Kupující nemá nárok na jakoukoliv finanční nebo nefinanční náhradu, ani nárok na vrácení Kupujícím zaplacené ceny nebo její poměrné části, ani náhradu škody. Prodloužení doby platnosti Poukázky není možné.
11. Každá prodaná Poukázka je Prodávajícím evidována včetně daňového dokladu a identifikace Kupujícího a může být využita pouze jednou a pouze Kupujícím, pokud není sjednáno písemně mezi Prodávajícím a Kupujícím jinak.
12. Za den úhrady Poukázky se považuje den připsání peněžních prostředků ve správné (fakturované) částce (nákupní ceně Poukázky) na bankovní účet Prodávajícího uvedený na (zálohové) faktuře nebo dnem připsání nákupní ceny Poukázky na účet Prodávajícího při úhradě platební kartou.
13. Čerpání služeb Prodávajícího v užitné hodnotě Poukázky probíhá ve službách Prodávajícího uvedených na poukázce nebo specifikovaných v popisu Poukázky v e-shopu Prodávajícího:
  • po předchozí dohodě na kapacitních možnostech, termínu, typu a rozsahu služeb Prodávajícího, které budou hrazeny užitnou hodnotou Poukázky,
  • po ověření oprávněnosti Kupujícího Poukázku uplatnit (z evidence Poukázek a spárováním s přijatou platbou Kupujícího),
  • dle aktuálního Ceníku služeb nebo rozpočtu Prodávajícího uvedených na Poukázce, který obdrží Kupující při domluvě o termínu, typu a rozsahu služeb Prodávajícího, které budou kryty užitnou hodnotou Poukázky.
14. V případě ztráty nebo změny podoby dosud neuplatněné Poukázky může Prodávající zajistit pro Kupujícího novou Poukázku po uhrazení obnovovacího poplatku ve výši 5 % z ceny Poukázky a pouze na základě spárování Poukázky s daňovým dokladem o koupi Poukázky Kupujícím.
15. Dárkovou poukázku lze využít pouze na služby Prodávajícího, nikoli třetích osob, i když tyto mohou být v rámci poskytovaných služeb využity. V takovém případě bude jejich cena v ceně služby zřetelně označena s upozorněním, že na ni nelze Poukázku uplatnit.
16. Ochrana osobních údajů, ochrana soukromí: Informace týkající se ochrany osobních údajů jsou uvedeny na internetových stránkách www.roybilling.cz ZDE.
17. Alternativní řešení sporů: V případě, že Kupující (fyzická osoba), který při uzavírání a plnění smlouvy není spokojen se způsobem, kterým Prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva, má Kupující právo obrátit se na Prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud Prodávající na žádost Kupujícího podle předchozí věty odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání Kupujícím, má Kupující právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporu podle ustanovení § 20n a násl. zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele příslušným subjektem k alternativnímu řešení spotřebitelských sporů s Prodávajícím je a) Česká obchodní inspekce, kterou je možné za uvedeným účelem kontaktovat na adrese Česká obchodní inspekce, Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ: 120 00 nebo elektronicky na podatelna@coi.cz nebo b) jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu pověřených subjektů u Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky ZDE,přičemž Kupující má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí. Kupující může na podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu použít platformu pro alternativní řešení sporů online, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers. Více informací o alternativním řešení spotřebitelských sporů naleznete na internetové stránce České obchodní inspekce ZDE. Reklamace a odstoupení od smlouvy v ostatních případech se řídí obchodními podmínkami Prodávajícího.
19. Tyto obchodní podmínky, jakož i všechny právní vztahy vznikající na jejich základě se řídí právním řádem České republiky. Všechny právní vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky.
20. Jakýkoli spor vyplývající z těchto obchodních podmínek nebo právních vztahů na jejich základě vzniklých, včetně sporů o výklad těchto obchodních podmínek, v případě, že se mezi účastníky právního vztahu nedosáhne smírné vyřešení sporu, bude náležet do pravomoci českých soudů.
21. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 8. 2020.
 
Pokud není uvedeno jinak: © ROY BILLING, s.r.o., 2024.
Návrat na obsah