Obchodní podmínky - ROY BILLING – moderní marketing & event marketing

CZ  |  EN
Přejít na obsah

Obchodní podmínky


Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“ nebo jen „Podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodu (e-shopu) provozovaném společností ROY BILLING, s.r.o. na internetových stránkách www.roybilling.cz.
 • Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího, kterým je společnost ROY BILLING, s.r.o., se sídlem Pod višňovkou 1661/31, 140 00 Praha, IČ: 64574598, DIČ CZ64574598 zapsané pod spisovou značkou C 41778 u Městského soudu v Praze a Kupujícího (zákazník, spotřebitel).
 • Veškeré zde zahrnuté smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).
 • Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího a tvoří nedílnou součást smlouvy o prodeji zboží a poskytování služeb, jejímž předmětem je prodej zboží nebo poskytování služeb společnosti ROY BILLING, s.r.o. prostřednictvím výše uvedeného e-shopu:
  • textové materiály,
  • konzultace a poradenské služby,
  • odborné studie,
  • grafické nebo jiné kreativní materiály nebo služby a služby či zboží s nimi související nebo na ně navazující,
  • vstupenky a účastnické poplatky na akce nebo vzdělávací programy,
  • semináře, webináře,
  • konzultace,
  • vzdělávací programy
  • případně jiné služby a zboží, které nepodléhají omezení zvláštním právním předpisem, nabízené prostřednictvím internetových stránek roybilling.cz.
 • Ustanovení odchylná od těchto Obchodních podmínek je možné sjednat v jiné samostatné smlouvě (např. o poskytování služeb). Odchylná ujednání v takto uzavřené samostatné smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.

Základní pojmy
 • Prodávající je obchodní společnost ROY BILLING, s.r.o., která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné činnosti, ke které je oprávněna.
Kontaktní údaje Prodávajícího:
Adresa viz výše v úvodu těchto Obchodních podmínek
Telefon: +420 739 277 922
Email: mail@roybilling.cz, eshop@roybilling.cz
Provozní doba: pracovní dny 8:00 - 16:00 hod.
 • Kupujícím je myšlena osoba, která prostřednictvím internetových stránek Prodávajícího kupuje zboží, služby nebo vouchery na služby Prodávajícího, případně třetích osob. Kupující může být jak spotřebitel, tak i osoba, která spotřebitelem není. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Osoba, která je spotřebitelem, je dále v těchto Obchodních podmínkách označena buď jako Kupující nebo jako Spotřebitel.
Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 • Umístění zboží a služeb na webové stránky Prodávajícího www.roybilling.cz se nepovažuje za nabídku.
 • Odesláním objednávky Kupujícím a jejím přijetím Prodávajícím, vzniká smluvní vztah – kupní smlouva. Po přijetí objednávky Prodávajícím je Kupujícímu zaslán e-mail potvrzující její přijetí. Objednávku odešle Kupující kliknutím na tlačítko prodejního formuláře obsahující slovo „Odeslat“, „Objednat“ nebo „Koupit“. Následně bude Kupujícímu doručen potvrzující email ze strany Prodávajícího. Od tohoto okamžiku vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny těmito Podmínkami. Kupující byl před uskutečněním objednávky dostatečným způsobem řádně a včas upozorněn na tyto Obchodní podmínky a potvrzuje, že se s nimi seznámil a souhlasí s nimi. To stvrzuje i povinným zaškrtnutím v každém nákupním formuláři (objednávce).
 • Podmínkou platné elektronické objednávky Kupujícího je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři u nakupovaného produktu označených jako „povinný údaj“. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem, úpravou nebo odchylkou ze strany Kupujícího.
 • Smlouva o poskytování služeb spočívajících v konzultaci vzniká dohodou mezi Kupujícím a Prodávajícím o termínu konzultace v zakoupeném rozsahu.
 • Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání na internetových stránkách Prodávajícího a Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky je zkontrolovat a případně opravit chyby. Údaje uvedené v Kupujícím odeslané objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné a pravdivé. Kupující bere na vědomí, že správnost poskytovaných údajů je zásadní pro poskytovanou službu nebo prodej zboží a nemůže se dovolávat vad poskytovaných služeb nebo procesu prodeje zboží z důvodu chyby v poskytnutých údajích.
 • Kupující souhlasí s použitím prostředků distanční komunikace (na dálku) při uzavírání smlouvy.
 • Prodávající je povinen poskytnout či dodat službu nebo zboží, kterou nebo které si Kupující objednal a Kupující se zavazuje službu nebo zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu cenu.
 • Kupující je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online služeb (např. vzdělávacích produktů a webinářů) je třeba z jeho strany splnit technické požadavky – především správné a aktualizovaný počítačové programy (software). Kupující si je vědom, že v případě použití nevhodného či nefunkčního (např. neaktualizovaného) softwaru, především internetového prohlížeče, prohlížeče souborů PDF nebo programu přehrávajícího standardizované videosoubory, může být omezena funkcionalita a kvalita příjmu služby bez zavinění Prodávajícího.
 • Smlouva zaniká splněním závazku Prodávajícího dodat službu nebo zboží podle těchto Podmínek a splněním závazku Kupujícího zaplatit cenu za zakoupené zboží nebo službu.
Obecné informace
 • Informace o zboží či službách a cenách uváděné Prodávajícím na internetových stránkách Prodávajícího www.roybilling.cz v části „eshop“ jsou závazné s výjimkou zjevné chyby (např. překlepu nebo přesmyčky). Ceny jsou prezentovány jako konečně včetně uvedení sazby a výše DPH a případných poplatků, kromě nákladů na doručení zboží, které jsou uváděny zvlášť.
 • Prodávající přijímá platby bankovním převodem na svůj účet a platebními kartami prostřednictvím zabezpečené platební brány PAYS. Prodávající neúčtuje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než zabezpečené elektronické nebo písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany Kupujícího neznamená přijetí nabídky.
Objednávka produktů (zboží, služeb nebo voucherů na služby prodávajícího)
 • Produkty lze objednat vždy prostřednictvím nákupního registračního formuláře umístěného na internetových stránkách u příslušného produktu. Zaslaná objednávka je závazná. Po odeslání objednávky je Kupujícímu zaslán potvrzující e-mail shrnující náležitosti objednávky. Po uhrazení ceny produktu obdrží Kupující e-mail potvrzující platbu.
 • Pokud je počet produktů omezen jsou objednávky evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného vyprodání produktu.
 • Prodávající je povinen dodat Kupujícímu objednaný elektronicky dodávaný produkt nebo službu prostřednictvím emailu na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávkovém (prodejním) formuláři do tří (3) dnů ode dne splatnosti faktury za objednané služby, není-li dohodnuto jinak, a to pouze za podmínky, že Kupující uhradil celou cenu.
 • Dnem dodání služby se rozumí den odeslání vybrané služby na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v prodejním (objednávkovém) formuláři. U placené členské sekce a online vzdělávacích produktů se dodáním služby rozumí zaslání přístupových údajů ze strany Prodávajícího na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v prodejním (objednávkovém) formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.
 • Dodání služby prostřednictvím odeslání emailem Prodávající provádí zdarma. Náklady související s uskutečněním přístupu ke své emailové schránce a náklady používání internetových stránek Prodávajícího (zejm. náklady na internetové připojení) nese Kupující sám.
Způsob úhrady a fakturace
Informace k cenám produktu jsou uvedeny v detailu každého produktu na stránkách www.roybilling.cz v části eshop. Produkty lze uhradit prostřednictví bankovního převodu na účet Prodávajícího nebo kartou online prostřednictvím platební brány PAYS. Uhrazení produktu prostřednictvím bankovního převodu probíhá na základě zaslané zálohové faktury s uvedením na ní vyznačeného variabilního symbolu platby. Smluvní pokuta za nedodržení termínu splatnosti je 0,1 % za každý den prodlení.
Stornovací podmínky
 • Objednávku produktu lze stornovat před jeho uhrazením bez stornopoplatku. Pokud již proběhla úhrada za objednaný produkt, není storno objednávky možné.
 • Storno objednané účasti na akci Prodávajícího se řídí níže uvedenými Zvláštními ustanoveními pro produkty typu akce.
Doručování zboží
 • Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní v termínu dle popisu produktu. Kupující je povinen zboží převzít. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při jeho převzetí co nejdříve zkontroloval pro zjištění případných závad.
 • Při dodávce služeb, pokud je služba dodávána v objednávce ke konkrétnímu dni, je tento den dnem jejího dodání. Doklady ke zboží, zejména fakturu – daňový doklad, odešle Prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží Kupujícím. Nedodrží-li Prodávající lhůtu pro dodání nebo odeslání zboží, doručí Kupujícímu zboží zdarma. Ostatní nároky Kupujícího tím nejsou dotčeny.
 • Nepřevezme-li Kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen Prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 20 Kč, maximálně však 200 Kč. Prodávající je oprávněn poté, co Kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat, pokud si zboží Kupující v této lhůtě nevyzvedne. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně Kupujícího v nezbytně nutné výši je Prodávající oprávněn vůči Kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.
Zrušení objednávky
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku před uzavřením kupní smlouvy po dohodě s Kupujícím za předpokladu, že se zboží již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží nebo jeho kvalita. Pokud Kupující již zboží zaplatil, bude mu stejná částka vrácena na jeho bankovní účet.
Odstoupení od smlouvy Kupujícím a Spotřebitelem
 • Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků distanční komunikace na dálku (internetový obchod), má Kupující za předpokladu, že je spotřebitelem dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodů odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno v této lhůtě. Kupující, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837 občanského zákoníku nelze od kupní smlouvy odstoupit. Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 • Kupující, který není spotřebitel, může odstoupit od smlouvy pouze v případech stanovených občanským zákoníkem.
 • V oprávněném případě je pak Prodávající povinen Kupujícímu vrátit částku odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od Kupujícího přijal. Nejpozději ve stejné lhůtě je Kupující povinen Prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno Prodávajícímu (nikoli však dobírkou) kompletní, nepoškozené a nejlépe v původním obalu a nesmí jevit známky opotřebení. Náklady vrácení zboží nese Kupující.
 • Vrací-li Kupující zboží osobně v provozovně Prodávajícího, vrátí Prodávající výše uvedenou platbu Kupujícímu do 7 dnů od odstoupení od smlouvy.
 • Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností Kupujícího, je Prodávající oprávněn vůči Kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej do vracené částky.
 • Prodávající je oprávněn od smlouvy o poskytování služby nebo prodeji zboží odstoupit v případě, že nastane okolnost nezávislá na vůli Prodávajícího, která mu poskytnutí služby nebo prodej zboží podle smlouvy znemožní (dlouhodobý technický výpadek, následky nuceného omezení provozu Prodávajícího vyšší mocí, např. nouzovým stavem, pandemií, vládními, samosprávními nebo hygienickými úředními nařízeními apod.).
Zabezpečení a ochrana autorských práv
 • Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu Kupujícího. Přístup k uživatelskému účtu nebo členské sekci nebo neveřejným stránkám produktu nebo služby Prodávajícího je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.
 • Služby, které Prodávající prostřednictvím webového rozhraní internetových stránek www.roybilling.cz poskytuje, včetně jeho obsahu a náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich užití nad rámec příslušné smlouvy, šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být Kupujícímu poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Kupující odpovídá Prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.
 • Současně s dodáním služby poskytuje Prodávající i výhradní, nepřevoditelné, časově, místně a co do počtu neomezené oprávnění (licenci) k užití dodané služby Kupujícím, není-li dohodnuto jinak.
Práva z vadného plnění a reklamace
 • Prodávající odpovídá Kupujícímu, že služby a zboží jsou poskytovány nebo prodávány  bezvadně. Služby jsou vadné, pokud neodpovídají objednávce (smlouvě).
 • Jakoukoliv vadu zboží nebo služeb je Kupující povinen písemně oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin ode dne dodání služby nebo zboží, jinak jeho práva z vadného plnění zanikají.
 • Oznámení o vadách musí obsahovat: jméno Kupujícího, telefon, e-mail, číslo daňového dokladu a podrobný popis vady.
 • Prodávající bude informovat Kupujícího o dalším postupu obratem po obdržení oznámení o závadách
 • Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne jejího doručení. V závislosti na druhu vad, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, plněním bez vad či vrácením zaplacené ceny.
 • Prodávající neodpovídá za jakékoliv vady způsobené v důsledku nesprávných informacích sdělených Kupujícím.
Vyloučení odpovědnosti
Všechny služby Prodávajícího slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti marketingu, reklamy a firemního nebo osobního rozvoje. Informace získané prostřednictvím služeb Prodávajícího nebo informace, které zprostředkovávají odborníci on-line programů jsou pouze návody a doporučení. Prodávající není jakkoliv odpovědný za osobní nebo obchodní úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi.
Zvláštní ustanovení pro produkty typu akce (seminář, konference, nebo jiná událost, event)
 • Kupující (Účastník) se na takovou akci přihlašuje prostřednictvím internetového rozhraní vybraného produktu na stránkách Prodávajícího, odesláním prodejního formuláře, a to nejpozději dva pracovní dny před začátkem akce. Pozdější přihlášky je možno akceptovat po předchozí telefonické nebo emailové domluvě individuálně.
 • Online přihlášky jsou ze strany Prodávajícího potvrzovány na kontaktní email, který byl uveden Kupujícím na prodejním formuláři. Teprve potvrzením ze strany Prodávajícího se uzavírá smlouva o poskytnutí služby. Spolu s potvrzením je zaslána Kupujícímu faktura s datem splatnosti ceny za účast na akci.
 • Zařazení Kupujícího jako Účastníka na akci je vždy uskutečňováno podle pořadí uhrazených přihlášek, tj. došlých plateb. Kupující bude vyrozuměn v případě, že nebude zařazen z důvodů naplněné kapacity.
 • Cena akce (např.) semináře vždy obsahuje informace o ceně bez DPH, sazbě a výši DPH a ceně včetně DPH a je uvedena na příslušné internetové stránce Prodávajícího. Cena je uvedena na prodejním formuláři nebo na internetové stránce, která prodejní formulář obsahuje.
 • Povinnost dodat službu spojenou s akcí vzniká dne v místě a hodinu, kdy se má akce konat.
 • Kupující se zavazuje uhradit cenu akce do data splatnosti uvedeném na faktuře, a to převodem na účet Prodávajícího nebo prostřednictvím platební brány PAYS uvedené v objednávkovém formuláři.
 • Prodávající si po předchozí dohodě vyhrazuje umožnit úhradu ceny za akce v hotovosti nebo platební kartou v den konání akce. V případě platby v hotovosti nebo platební kartou obdrží Kupující daňový doklad v místě registrace přímo na akci nebo emailem následující pracovní den.
 • Prodávající si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu akce, místa konání či zrušení akce z organizačních a provozních důvodů.
 • U akcí si Prodávající vyhrazuje právo zrušit pořádanou akci před jejím konáním za předpokladu, že nebyla dostatečně naplněna její kapacita. V takovém případě je Prodávající povinen po oznámení o zrušení akce zaslat Kupujícímu na jeho účet celou cenu uhrazenou jako poplatek za akci na jeho bankovní účet (za předpokladu, že cena – poplatek - byla Kupujícím již uhrazena). V případě změny termínu či zrušení akce má tak Kupující právo na vrácení 100 % ceny své účasti na akci nebo absolvovat akci v náhradním termínu nebo si vybrat jinou službu Prodávajícího za stejnou cenu.
 • Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních službách. Kupující Účastník se akce Prodávajícího účastní vždy na vlastní nebezpečí.
 • Odesláním prodejního formuláře uděluje Kupující Účastník výslovný souhlas s pořízením fotografií, video a audio záznamů z akce a s využitím těchto záznamů pro marketingové účely Prodávajícího bez omezení.
 • Účast na každé akci podléhá dodržováním příslušného Provozní řádu akce, který je k dispozici všem účastníkům na internetových stránkách Prodávajícího vždy u příslušné akce Prodávajícího.
 • Vzdělávací programy nebo jiné akce Prodávajícího podléhají právní ochraně dle autorského práva, účast na akcích neopravňuje Kupujícího Účastníka získané znalosti vyučovat a ani jinak komerčně využívat a vydávat za své.
 • Účastníci akcí nejsou oprávněni pořizovat jakékoliv audio nebo video záznamy akcí a tyto užívat v rozporu s autorským zákonem.
 • Storno podmínky pro akce
  • Žádost a zrušení / odhlášení zašle Kupující emailem na adresu produkce@roybilling.cz. Při zrušení objednávky je nutné uvést Kupujícího Účastníka, firmu, email a číslo variabilního symbolu objednávky.
  • Při odhlášení 14 nebo více dní před datem konání akce vrací Prodávající 100 % z uhrazené ceny za účast na akci. Jak je uvedeno výše, Kupující může již uhrazenou cenu po dohodě s Prodávajícím převést na zakoupení jiné služby z nabídky Prodávajícího, a to pouze při využití již uhrazené ceny za účast na akci v plné výši, nelze takto uplatnit cenu pouze částečně.
  • Při odhlášení účasti na akci méně než 14 dní před datem konáním akce bude Prodávající účtovat Kupujícímu storno poplatek ve výši 50 % z ceny účasti na akci.
  • Při odhlášení účasti na akci 3 a méně dní před termínem konání akce vzniká povinnost nahradit Prodávajícímu náklady spojené se zrušením účasti v plné výši.
  • Peníze budou vždy vráceny Prodávajícím na stejný účet, ze kterého byly Kupujícím uhrazeny poté, co bude ze strany Kupujícího na emailovou adresu Prodávajícího doručeno potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu.
  • Pokud se Kupující Účastník akce nezúčastní, účastnický poplatek (cena) se nevrací.                                      
Zvláštní ustanovení pro nákup voucherů – poukázek na služby Prodávajícího
Po prodej voucherů – poukázek na služby Prodávajícího platí tato zvláštní ustanovení: klikněte ZDE.
Zvláštní ustanovení pro úhradu produktu ve splátkách
 • Prodej na splátky je umožněn pouze pro nákup produktů označených touto možností Prodávajícím.
 • Splátkový kalendář – počet splátek a jejich výše – je uveden na internetových stránkách Prodávajícího v příslušném objednávkovém formuláři.
 • Možnost hrazení ceny ve splátkách si Kupující volí při vyplňování prodejního formuláře.
 • Přístup k online vzdělávacímu produktu nebo členské sekci před úplným zaplacením kupní ceny má Kupující zajištěn za předpokladu řádného plnění splátkového kalendáře, tzn. že hradí jednotlivé dílčí splátky v jejich plné výši a včas.
Ochrana osobních údajů
Kupující souhlasí s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly Prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout třetím subjektům vyjma smluvního dopravce za účelem dodání zboží Kupujícímu. Prodávající umožňuje nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných Kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům. Prodávající je oprávněn zasílat Kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá a přihlásí se k jejich odběru, a to jen do doby, než Kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání požaduje ukončit. Toto sdělení Kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly náklady.
Závěrečná ustanovení a řešení sporů
 • Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s uzavíráním smluv prostřednictvím Stránek Poskytovatele se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl objednávkový formulář prostřednictvím Stránek Poskytovatele odeslán. Právní vztah založený smlouvou se Zákazníkem se v každém případě řídí českým právem.
 • Strany se dohodly, že jakoukoliv písemnou komunikaci si budou doručovat elektronicky e-mailem nebo prostřednictvím pošty podle volby odesílatele, a to na e-mailové nebo poštovní adresy uvedené v těchto Podmínkách (pokud jde o doručování Poskytovateli) nebo v prodejním formuláři, případně písemně oznámené Zákazníkem (pokud jde o doručování Zákazníkovi).
 • Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 • Poskytovatel tímto zákazníka informuje, že spory mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné též řešit prostřednictvím soudu nebo formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
 • Znění těchto Podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit tyto Podmínky bez předchozího upozornění.
 • Toto aktuální znění Obchodních podmínek je platné a účinné od 31.7. 2020.
Kontaktovat nás můžete:
Email: eshop@roybilling.cz
na telefonním čísle: +420 739 277 922
písemně na adrese sídla: Pod višňovkou 1661/31, 140 00 Praha 4
pracovní doba: Po-Pá 8.00 – 16.00 po předchozí dohodě

Pokud není uvedeno jinak: © ROY BILLING, s.r.o., 2024.
Návrat na obsah