DOPRAVA_30_05_2019_GDPR - ROY BILLING – moderní marketing & event marketing

CZ  |  EN
Přejít na obsah

DOPRAVA_30_05_2019_GDPR

Prohlášení o ochraně osobních údajů:
 
Zpracování osobních údajů pro účastníky semináře DOPRÉ ZPRÁVY PRO NAŠE DOPRAVNÍ FIRMY konaného dne 30. 5. 2019

Ochrana osobních údajů účastníků konferencí, odborných setkání a seminářů pořádaných společností ROY BILLING, s.r.o.
 
Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jakým způsobem používáme a chráníme Vaše osobní údaje, které jsou nám předávány používáním této webové stránky www.roybilling.cz (dále jen „Webová stránka”).
 
Správcem osobních údajů je společnost ROY BILLING, s.r.o., se sídlem Pod višňovkou 1661/31, 140 00 Praha 4, IČ: 64574698 (dále jen RB). RB se zavazuje zajistit bezpečí Vašich osobních údajů. Veškeré Vaše osobní údaje mohou být použity pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. RB je oprávněn tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času změnit jejich aktualizací na Webové stránce.
 
Tím, že nám poskytnete své osobní údaje, udělujete nám svůj souhlas se zpracováním a správou poskytnutých údajů k účelům a za podmínek stanovených níže. Všechny Vaše osobní údaje, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen Nařízení) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jako Zákon).

 
Jaké údaje shromažďujeme a zpracováváme
 
RB shromažďuje a zpracovává informace, které nám poskytnete prostřednictvím přístupu a vyplněním registračního formuláře na naší webové stránce www.roybilling.cz, zejména informace nezbytné pro vytvoření a realizaci Vaší registrace, případně objednávky u nás. Tyto osobní údaje zahrnují:

 
·         Jméno / Příjmení
 
·         Adresa / Korespondenční adresa
 
·         Emailová adresa
 
·         Mobilní telefonní číslo / Pracovní telefonní číslo
 
·         Další informace týkající se Vaší identifikace, např. pracovní funkce
 
·         Historii Vašich registrací
 
·         Další informace, které nám dobrovolně poskytnete v poli „Vzkaz pro nás“ v registračním formuláři

 
Informace o Vašich návštěvách Webové stránky, resp. o zdrojích, ze kterých jste se k nám připojili, pro statistiku přístupů:
 
·         Cookies
 

Vaše IP adresy nemonitorujeme a neshromažďujeme.
 

Pokud nesouhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje byly používány v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, prosíme, nepředávejte nám své osobní údaje prostřednictvím webové stránky.
 

K jakému účelu vaše osobní údaje zpracováváme:
 
·         Vaše identifikační a kontaktní údaje zpracováváme k jednání o uzavření, změně nebo plnění smlouvy pro účely realizace Vaší registrace v souvislosti s pořádáním vzdělávacích akcí, kurzů a školení. Doba zpracování je vymezena dobou trvání konkrétního smluvního vztahu realizací akce nebo objednávky a následně po dobu zákonných promlčecích lhůt, nejdéle v daném případě po dobu 10 let od dne realizace příslušného smluvního vztahu.
 
·         Údaje týkající se Vašeho zákaznického chování a historie využíváme k vedení statistické evidence pro účely vyhodnocení našich služeb a produktů, pro účely jejich zlepšení a zkvalitnění služeb našim zákazníkům.
 
·         V případě, máme-li k tomu od Vás odpovídající souhlas, využíváme Vaše kontaktní údaje (email/telefonní číslo) k zasílání marketingových sdělení o produktech a službách tak, jak je popsáno níže v „Přímý marketing“.
 
·         Pro ochranu našich oprávněných zájmů (zejména pro zamezení podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich smluvních podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv).
 
·         K plnění našich právních povinností (zejména plnění povinností v oblasti daňové, platební a statistické) po dobu stanovenou příslušnými zákonnými předpisy.
 
·         Vaše kontaktní údaje můžeme dále využívat pro zajištění naší vzájemné komunikace a pro účely umožnění výkonu Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů.
 
·         Pro další specifické účely, pro které jste nám udělili souhlas.
 

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k realizaci výše uvedených účelů anebo po dobu nezbytnou k zajištění našeho souladu se splněním příslušné právní povinnosti či zajištění ochrany našich práv.
 

Kde ukládáme Vaše osobní údaje
 
Vaše osobní údaje jsou uchovávány na zabezpečených serverech v našich IT systémech. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány výhradně na území České republiky a nedochází ani nebude docházet k jejich předávání do jiných států.

 
Bezpečnost
 
Zavazujeme se zajistit bezpečnost Vašich osobních údajů. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, máme zavedeny vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které na webové stránce shromažďujeme. Berete na vědomí, že Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému.

 
Zpracování Vašich osobních údajů
 
Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně v souvislosti s pořádáním vzdělávacích akcí, kurzů a školení a nejsou užívány k jiným účelům. Jsou k dispozici příslušným zaměstnancům společnosti RB a dále fyzickým osobám a pracovníkům společností, které jsme angažovali, aby tyto údaje pro nás technicky zpracovávali. Jde o subjekty, které nám poskytují webový a databázový hosting, pracují jako správci databází, IT sítí nebo účetní specialisté. Přístupy těchto osob a zpracování Vašich osobních údajů třetími stranami, tj. zpracovateli osobních údajů, jsou vždy prováděny na základě smlouvy o zpracování osobních údajů a za podmínek stanovených právními předpisy.

 
Odkazy na jiné webové stránky
 
Naše webová stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Pokud však takový odkaz použijete a naši webovou stránku opustíte, měli byste si uvědomit, že nad těmito jinými webovými stránkami nemáme žádnou kontrolu. Nemůžeme proto zodpovídat za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při navštívení takových stránek, a na takové stránky se nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů.

 
Přímý Marketing
 
Vaše osobní údaje mohou být použity pro účely přímého marketingu v souladu s recitálem č. 47 Nařízení GDPR a zákonem 480/2004, Sb. o některých službách informační společnosti v platném znění. Z odběru zasílání obchodních sdělení elektronickou cestou se můžete kdykoli odhlásit. Pro jednotlivé konkrétní akce mohou Vaše osobní údaje jednorázově použít obchodní partneři akce ke kontaktu a předložení nezávazné obchodní nabídky, a to pouze jednorázově do 30 dnů ode dne konání akce.

 
Práva subjektů údajů
 
RB při shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů dbá v plném rozsahu ochrany Vašich práv tak, jak vyplývají z příslušných ustanovení právních předpisů. V souvislosti se zpracováním osobních údajů vám náleží níže specifikovaná práva, která můžete dle svého uvážení využít:
 
·         právo přístupu ke svým osobním údajům - kdy můžete po nás požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů
 
·         právo na přenositelnost údajů – tzn. získat osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci
 
V případě zpracování prováděném na základě Vašeho souhlasu, máte právo udělený souhlas kdykoli zčásti nebo zcela odvolat s účinky do budoucna. Bez odpovídajícího souhlasu dané zpracování nebudeme dále provádět. Souhlas můžete odvolat na níže uvedené emailové nebo poštovní kontaktní adrese. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 
Pokud se domníváte nebo zjistíte, že RB nebo námi pověřené třetí osoby provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo je v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné, neúplné či dochází-li k jejich zpracování pro daný účel bez odpovídajícího právního důvodu, můžete požadovat abychom:
 
·         opravili a/nebo doplnili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají
 
·         nebo omezili zpracování Vašich osobních údajů - zejména tehdy, popíráte-li přesnost osobních údajů nebo zpracování je protiprávní a odmítnete výmaz osobních údajů a žádáte místo toho omezení jejich použití nebo Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků
 
·         nebo provedli výmaz Vašich osobních údajů - zejména tehdy, nejsou-li vaše osobní údaje již potřebné pro účely, pro které byly shromážděny
 
Máte právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.
 

V souvislosti s výkonem svých práv a v případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji v rámci RB, prosím kontaktujte správce na: mail@roybilling.cz, nebo písemně na adrese ROY BILLING, s.r.o., Freyova 27/82, 190 00 Praha 9.
Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 25. května 2018.


Pokud není uvedeno jinak: © ROY BILLING, s.r.o., 2024.
Návrat na obsah